Regulamin

Regulamin serwisu

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy BHP ELEKTRO, dostępny pod adresem internetowym https://bhp-elektro.pl/szkolenia/, prowadzony jest przez Grzegorz Nowok, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Nowok BHP – ELEKTRO, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6271327578, REGON 273647460.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 3. Skorzystanie z oferty serwisu https://bhp-elektro.pl/szkolenia/ oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.

§ 2 Definicje

 1. Usługodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Nowok BHP – ELEKTRO, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6271327578, REGON 273647460.
 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 3. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Przedsiębiorcę, po dokonaniu przez niego Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Użytkownika.
 4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym https://bhp-elektro.pl/szkolenia/
 5. Certyfikat – pisemne zaświadczenie, zgodne ze wzorem z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, potwierdzające ukończenie przez Użytkownika, z wynikiem pozytywnym, odpowiedniego szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub karta szkolenia wstępnego potwierdzająca ukończenie odpowiedniego szkolenia wstępnego-Instruktażu ogólnego.
 6. Umowa – oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Przedsiębiorcą a Usługodawcą.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. Konto – konto Przedsiębiorcy w Serwisie, są w nim gromadzone dane podane przez Przedsiębiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Oferta – oznacza ofertę na świadczenie Szkolenia, przedstawioną przez Usługodawcę w Serwisie.
 12. Szkolenie – oznacza rodzaj odpłatnej usługi, przedstawianej przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, polegającej na udziale Użytkownika w zajęciach dydaktycznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności przez przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, poprzez udostępnienie Użytkownikowi Treści cyfrowych.
 13. Materiały (w tym Treści cyfrowe), które zostaną udostępnione Użytkownikowi w ramach Usług odpłatnych, stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019 poz.1231), przeznaczone są do jego osobistego użytku. Użytkownikowi nie wolno w szczególności: wprowadzać ich do obrotu, modyfikować, dystrybuować, rozpowszechniać, w tym udostępniać osobom oraz podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Materiały szkoleniowe udostępniane są Użytkownikowi jedynie jako pomoc merytoryczna dla zrealizowania zajęć dydaktycznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej.

§ 3 Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania oferty oraz składania zamówień na Szkolenia, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 4 Informacje ogólne

 1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Dokonywanie zakupów w serwisie możliwe jest po rejestracji i zaakceptowaniu firmy Przedsiębiorcy przez Administratora.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do skontaktowania z Użytkownikiem w ciągu 48 godzin od otrzymania wiadomości/zamówienia na wskazany w Serwisie adres poczty elektronicznej.
 4. W przypadku wysłania przez Użytkownika wiadomości/zamówienia w sobotę, niedzielę bądź dzień świąteczny, Usługodawca ma prawo skontaktować się z Użytkownikiem po upływie 72 godzin od otrzymania zamówienia.
 5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatku VAT).
 6. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. NAZWA FIRMY
  2. NIP
 7. Założenie Konta w Serwisie jest darmowe.
 8. Przedsiębiorca może składać zamówienia w Serwisie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 9. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. Podczas Rejestracji Przedsiębiorca ustala indywidualne Hasło.
 10. Usługa „Dodaj użytkownika” świadczona jest w ramach Konta Przedsiębiorcy i polega na dodawaniu w ramach Konta Użytkownika kolejnych jego użytkowników (tworzeniu użytkownikom subkont). W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz dostępny w ramach Konta Użytkownika poprzez wybór odpowiedniej opcji w formularzu (“Przekaż Pracownikowi”), zaś użytkownik, dla którego ma zostać utworzone subkonto, otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu dodania użytkownika, prośby o ustawienie hasła i jego aktywacji. Aktywacja subkonta następuje poprzez wpisanie hasła w formularzu rejestracyjnym. Celem założenia subkonta jest udostępnienie Szkolenia pracownikowi, przez jego pracodawcę.
 11. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Przedsiębiorca ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 12. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu w ramach Serwisu, umożliwiającego Użytkownikowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak również dostęp do Usługi Szkolenie (w tym Treści cyfrowych i testu on-line).
 13. Przedsiębiorca, który dokonał Rejestracji może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Użytkownika przez Usługodawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 14. Przedsiębiorca składający zamówienie za pośrednictwem Serwisu, kompletuje zamówienie, wybierając Szkolenie, którym jest zainteresowany. Dodanie Usługi do zamówienia następuje przez wybór polecenia “DODAJ DO KOSZYKA” pod daną Usługą Szkolenia prezentowaną w Serwisie. Przedsiębiorca po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Usługodawcy, wybierając w Serwisie przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Usługodawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybraną Usługę Szkolenie, wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową, jak też o czasie trwania Umowy, dokładnym zakresie Usługi oraz terminie i sposobie jej realizacji.
 15. Odpłatna Usługa Szkolenie polega na umożliwieniu Użytkownikowi wzięcia udziału w zajęciach dydaktycznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności przez przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej – w postaci udostępnionych Użytkownikowi przez Usługodawcę Treści cyfrowych, jak również na udostępnieniu Użytkownikowi testu on-line – uzyskanie pozytywnego wyniku z testu, jest warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończenia Szkolenia (Certyfikatu). Szczegółowy zakres usługi Szkolenie, każdorazowo wskazany jest na Stronie Internetowej.
 16. Materiały udostępnione Użytkownikowi w ramach Szkolenia, stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231), przeznaczone są do jego osobistego użytku. Użytkownikowi nie wolno w szczególności: powielać ich treści, rozpowszechniać w celach komercyjnych oraz czerpać z tego tytułu korzyści majątkowych. Materiały w ramach Szkolenia udostępniane są Użytkownikowi jedynie jako informacja szkoleniowa, mająca na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie wiedzy z dziedziny w której opracowane zostało Szkolenie.
 17. Po zakończonym Szkoleniu oraz zdaniu testu w formie on-line, który wchodzi w skład odpłatnej usługi Szkolenie, na zasadach opisanych na Stronie Internetowej Serwisu, Użytkownik otrzymuje od Usługodawcy w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres e-mail Użytkownika, podany podczas składania zamówienia, zaświadczenie o odbyciu Szkolenia (Certyfikat).
 18. Warunkiem otrzymania zaświadczenia (Certyfikatu), o którym mowa powyżej, jest uczestnictwo on-line w zajęciach teoretycznych i praktycznych, prowadzonych w ramach Szkolenia (poprzez odtworzenie udostępnionych w ramach usługi Szkolenie Treści cyfrowych), a także zdanie testu on-line, o czym mowa powyżej, o czym Użytkownik każdorazowo informowany jest przed złożeniem zamówienia.
 19. Celem wzięcia udziału w Szkoleniu i płynnego odtwarzania transmisji, wymagane jest łącze internetowe.

§ 5 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest PayU.
 2. Materiały szkoleniowe dostępne są na platformie e-learningowej bez ograniczeń do momentu pozytywnego zaliczenia egzaminu.
 3. Szkolenie kończy się egzaminem w formie testu, który składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru i jest nieograniczony czasowo.
 4. W przypadku niezaliczenia egzaminu za pierwszym razem, można do niego podchodzić kilkukrotnie – nie powoduje to naliczania dodatkowych opłat.
 5. Dane niezbędne do wystawienia Zaświadczenia uzupełnia samodzielnie Użytkownik przed przystąpieniem do egzaminu.
 6. Zaświadczenie, potwierdzające odbycie szkolenia wystawiane jest wyłącznie Użytkownikowi, który uzyskał pozytywny wynik egzaminu.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

Ze względu na charakter produktów stanowiących przedmiot Umowy (świadczenie, które nie może zostać zwrócone) Kupujący – Użytkownik traci prawo do odstąpienia od tej Umowy lub jej rozwiązania, z chwilą uruchomienia materiałów szkoleniowych lub pobrania udostępnionnych materiałów szkoleniowych, rozwiązania testu, pobrania certfyfikatu – zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Kupującemu niebędącemu Konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także w przypadku dokonania wpłaty za jej przedmiot.

§ 7 Reklamacja

 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z Usług odpłatnych oraz usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres bhp_elektro@poczta.onet.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy), opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.
 3. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach znajdujących się w Serwisie oraz do ewentualnych zmian w cenniku szkoleń i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w zależności od zmieniających się uśrednionych stawek rynkowych.